Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

a) Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) podnikatele Luďka Kincla (Váš IT servis.eu), se sídlem Znojemská 1115, 69123 Pohořelice, identifikační číslo: 88322882, podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující“) prostřednictvím nabízených služeb. Služby jsou nabízeny prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vasitservis.eu (dále jen “webová stránka”).

b) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy

a) Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb či zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obsahuje informace o službách i zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

III. Cena a platební podmínky

a) Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s dodáním služeb či zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1023037636/6100, vedený u společnosti Equa Bank (dále jen “účet prodávajícího”). V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

b) Dodaná služba, zboží a materiál zůstávají až do úplného uhrazení vystavené faktury majetkem dodavatele. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat Vám smluvní úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky dle ust. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. maximálně však 50 000 Kč. Následně dle §1879 Zákona č. 89/2012 Sb., bude pohledávka postoupena třetí osobě i bez souhlasu dlužníka a náklady na vymáhání pohledávky budou účtovány dle ceníku postupitele.

c) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu prodejku – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

d) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Při převzetí zařízení prodávajícím musí technik kupujícímu předat řádně vyplněný zakázkový list. Prodávající má právo dle obchodního zákoníku navýšit cenu až o 10% z odhadu bez povinnosti informovat zákazníka předem. Případné navýšení ceny o více jak 10% je prodávající předem povinen konzultovat s kupujícím.

b) Při výměně dílů prodávající staré komponenty (díly) ekologicky likviduje – pokud si kupující přeje staré komponenty ponechat, pak musí informovat technika při vyplňování předávacího protokolu, kam technik tuto informaci zapíše.

c) Technik má právo požadovat při příjezdu (před započetím práce) na servisní místo (určené kupujícím) zálohu ve výši ceny výjezdu + první hodiny práce a dále za každou další započatou hodinu.

V. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen nadiktovat pravdivé údaje v předávacím protokolu. Předávací protokol je kupující povinen uschovat a při přebírání zařízení zpět je povinen jej odevzdat technikovi. Při ztrátě předávacího protokolu je účtována smluvní pokuta ve výši 500,- vč. DPH.

b) Kupující je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 1 měsíce po termínu dohotovení, je-li zakázka provedena později, do 1 měsíce po vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč/den. Nevyzvedne-li kupující zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo na její odprodej dle § 656 Občanského zákoníku.

c) Kupující je povinen, odpovídá-li to povaze zboží, provést veškeré zálohování dat a případné zabezpečení citlivých údajů. Prodávající neodpovídá za data (jejich ztrátu) ponechaná v médiích určených k opravě. Zabezpečí však, aby taková data, pokud mu pro povahu prováděné činnosti vešla ve známost, zůstala v důvěrnosti a ochraně před zneužitím ze strany třetích osob.

d) Kupující je vždy povinen zaplatit a to i pokud se nepodaří problém vyřešit na místě (např. z technických důvodů.) a je nutné odvézt zařízení do servisního střediska.

VI. Odstoupení od smlouvy

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

b) Nejedná-li se o případ uvedený v článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

c) V případě odstoupení od smlouvy dle článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Popis služeb a pojmů

a) Diagnostika: zde by se měly projevit všechny možné problémy, krom těch, které se z povahy věci projevují jen někdy a při konkrétních podmínkách (za jejich odhalení prodávající neručí, pokud kupující neuvede konkrétní podmínky v předávacím protokolu). Diagnostika určuje vadu výrobku se značnou mírou přesnosti, nelze však vyloučit výskyt vady další zjištěné při provádění samotné opravy zboží. Má-li zjištění takové vady vliv na dohodnutou předběžnou cenu, prodávající se zavazuje oznámit je kupujícímu bez zbytečného odkladu.

b) Jednorázové servisní úkony: jedná se především o výměnu dílů a ostatní práce v servisním středisku. Vyměněné díly prodávající ekologicky likviduje, neurčí-li kupující při vyplňování protokolu jinak.

c) Základní servis: zahrnuje vyčištění vnitřních částí zařízení od prachu (chladič procesoru, grafické karty, napájecího zdroje a skříně a všech jeho částí). Čištění nezahrnuje důkladné čištění zevnějšku skříně (mastnoty, zbytky lepidel apod.)

d) Re/Instalace operačního systému obsahuje: re/instalace systému bez zálohy souborů, instalaci ovladačů zařízení, kompletního nastavení a instalaci základního SW (Antivir, kodeky, PDF reader, alternativní prohlížeč, atd) k reinstalaci je možné objednat i zálohu a následné obnovení dat. Při reinstalaci budou nainstalována pouze ta zařízení, které jsou k PC v tu chvíli připojená (např. pokud probíhá reinstalace na naší pobočce, tak zařízení, která má zákazník doma – tiskárna, fotoaparát, scanner atd.) nebudou nainstalována a kupující si je později musí doinstalovat sám. Stejně tak jako využívaný software, který předem nedodal. Pokud kupující vlastní SW dodá v průběhu nebo po dokončení servisu, bude účtován poplatek ve výši hodinové sazby za jeho doinstalaci. Pod pojmem „(pře)instalace operačního systému“ se rozumí pouze instalace, nikoliv dodání operačního systému. Při instalaci se do počítače kupujícího instalují výhradně programy označené jako Freeware či Trialware, nebo legální programy na které má kupující oprávnění a je držitelem platné licence.

e) Zálohování dat obsahuje zálohu souborů všech uživatelů zařízení (hudba, video, obrázky, dokumenty), neurčí-li si kupující jinak. Záloha naopak neobsahuje zálohu nainstalovaného SW a nastavení, či emailů.

f) Odvirování: zahrnuje odstranění všech infekcí ze zařízení, která se prodávajícímu podaří nalézt. Žádný antivir, ani postup při hledání virů není 100%, šance na odstranění všech virů se zvyšuje s použitím více metod a více programů pro odstranění virů, bohužel se tím ale zvyšuje i potřebný čas pro odvirování a tím i cena.

g) Obnova dat z vadného média: zajišťujeme pouze obnovu dat ze SW poškozených médií, či částečně HW poškozených médií, které ale stále PC je schopno detekovat. Standardně obnovujeme pouze dokumenty a multimediální soubory (obrázky, hudbu a videa) Pokud žádá kupující obnovit i jiná data, musí to výslovně uvést. V případě většího poškození média přeposíláme toto médium do společnosti DATAHELP s.r.o. a v tomto případě se kupující dále řídí dle smluvních podmínek této společnosti.

h) Servisní zásah na počkání: se rozumí drobný servisní zásah v servisním středisku, který netrvá déle než 45 minut.

i) Expresní servisní zásah: se rozumí servis, kdy je zařízení opravené do 24 hodin (do kterých se nepočítá samotná doba zásahu, případně dokud není dodán náhradní díl/y). Příklad: pokud prodávající převezme zařízení např. v pondělí dopoledne, náhradní díl potřebný k opravě dorazí v úterý odpoledne v 15 hodin – až od této doby běží lhůta 24 hodin + doba práce.

j) Stav zařízení: se rozumí jeho funkčnost a stav, neprokáže-li kupující funkčnost zařízení při přebírání, prodávající uvede zařízení jako nefunkční. Pokud není zařízení zcela nové, prodávající do protokolu zapíše “běžné opotřebení”, to jest opotřebení vzniklé běžným používáním výrobku (škrábance, rýhy, zašpiněná místa, místa s opotřebeným lakem, ulomené plastové části atd.)

VIII. Odpovědnost za vady

a) Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu dat a chybný provoz v následujících případech: zneužití hesla správce, chyba hardware, dodaný hardware kupujícím – zejména jeho nekorektní chování, instalace software bez vědomí zhotovitele, instalace hardware bez vědomí prodávajícího, pokud kupující neumožní přerušit provoz sítě nebo poskytovaných služeb z důvodu opravy nebo aktualizace systému, napadení softwarovým virem, smazání dat uživatelem, manipulace se serverem ze strany kupujícího, nezajištění serveru záložním zdrojem.

b) Prodávající není povinen zjišťovat legálnost stávajícího i kupujícím dodaného software. V případě, že prodávající obdrží od kupujícího nelegální software k instalaci, nesmí tento software instalovat, ani dále šířit. Veškerá právní odpovědnost v legálnosti software je na kupujícím. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nekorektní chování software, tato leží na jeho šiřiteli.

c) Prodávající neodpovídá při provedené diagnostice, ať již následně došlo k uzavření smlouvy o dílo (o opravě) za závady zboží nezpůsobené diagnostickým zásahem, ať již jde o vady vzniklé běžným opotřebením nebo dřívějším užíváním věci, jejím balením a dopravou k prodávajícímu atp. Na takové vady prodávající kupujícího upozorňuje tehdy, mají-li vliv na zvolený způsob opravy, její cenu a funkčnost výrobku po provedené opravě nebo vliv na sdělení pokynu kupujícího k opravě.

IX. Zpracování dat a ochrana osobních údajů

a) Potvrzením objednávky nebo odesláním kontaktního formuláře z webu vasitservis.eu kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

b) Prodávající, jakožto správce údajů, tímto prohlašuje, že s veškerými osobními údaji získanými z titulu plnění smlouvy a pro účely plnění předmětu smlouvy, bude zacházet pouze v souladu s výše uvedenými předpisy. Prodávající je zejména povinen zajistit, aby k získaným osobním údajům neměly přístup nepovolané osoby, prodávající nebude osobní údaje dále rozšiřovat a využívat je v rozporu s jejich účelem, osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely plnění předmětu smlouvy. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle do skončení trvání závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

c) Kupující, jakožto subjekt osobních údajů, má právo na přístup k těmto osobním údajů, dále má právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení a informaci o tom, jaké osobní údaje o něm prodávající shromažďuje. V případě, že prodávající uchovává a zpracovává osobní údaje kupujícího po uplynutí právního důvodu pro jejich zpracování, má kupující právo na výmaz těchto osobních údajů.

Platnost od 1.1.2012, poslední úprava 24.5.2018