Váš IT servis

Brno, Pohořelice a Znojmo

+420 721255903 info@vasitservis.eu

Pracovní doba

Pondělí - Neděle

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikatele Luďka Kincla, se sídlem Znojemská 1115, 69123 Pohořelice, identifikační číslo: 88322882, podnikající  na základě živnostenského oprávnění (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující“) prostřednictvím nabízených služeb. Služby jsou nabízeny prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vasitservis.eu (dále jen "webová stránka").

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uzavření  kupní smlouvy

Veškerá prezentace služeb a  zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb či zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obsahuje informace o službách i zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

III. Cena a platební podmínky

Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s dodáním služeb či zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1023037636/6100, vedený u společnosti Equa Bank (dále jen "účet prodávajícího"). V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Dodaná služba, zboží a materiál zůstávají až do úplného uhrazení vystavené faktury majetkem dodavatele. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat Vám smluvní úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky dle ust. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. maximálně však 50 000 Kč. Následně dle §1879 Zákona č. 89/2012 Sb., bude pohledávka postoupena třetí osobě i bez souhlasu dlužníka a náklady na vymáhání pohledávky budou účtovány dle ceníku postupitele.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu prodejku – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ uvedený v článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od smlouvy dle článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V. Odpovědnost za vady

Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu dat a chybný provoz v následujících případech: zneužití hesla správce, chyba hardware, dodaný hardware kupujícím - zejména jeho nekorektní chování, instalace software bez vědomí zhotovitele, instalace hardware bez vědomí prodávajícího, pokud kupující neumožní přerušit provoz sítě nebo poskytovaných služeb z důvodu opravy nebo aktualizace systému, napadení softwarovým virem, smazání dat uživatelem, manipulace se serverem ze strany kupujícího, nezajištění serveru záložním zdrojem.

Prodávající není povinen zjišťovat legálnost stávajícího i kupujícím dodaného software. V případě, že prodávající obdrží od kupujícího nelegální software k instalaci, nesmí tento software instalovat, ani dále šířit. Veškerá právní odpovědnost v legálnosti software je na kupujícím. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nekorektní chování software, tato leží na jeho šiřiteli.

VI. Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o každé důvěrné informaci a o informacích souvisejících s hospodářskou činností kupujícího, s nimiž se seznámí v průběhu plnění, a nesmí je zpřístupnit třetím osobám, ani je využít pro sebe.

Heslo správce (dále jen heslo) je uloženo pouze u prodávajícího, který nese odpovědnost za jeho vyzrazení či ztrátu. Prodávající není zodpovědný za provoz od okamžiku, kdy kupující převezme heslo. V den ukončení tohoto smluvního vztahu je prodávající povinen předat heslo kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

VII. Ukládání cookies

Návštěvník prohlížející webové stránky souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

VIII. Elektronická evidence tržeb

Třetí fáze, zřejmě od března 2018, Informační a komunikační činnost - NACE Kód 62030 Správa počítačového vybavení.

Platnost od 1.1.2012